Secretaresse

Opleidingsinformatie

Ben jij iemand die tijdens het bellen rustig je agenda bijwerkt of een mail naar iemand stuurt? Vind je het niet erg als je soms handen tekort komt, maar zie je dat als een uitdaging? Dan is het secretariële beroep iets voor jou. Elke dag doe je veel verschillende dingen en dat maakt het werk afwisselend. Het ene moment stel je bezoekers op hun gemak en het andere moment werk je notulen uit of houd je de agenda bij en regel je afspraken. De ideale secretaresse is bovenal een echte regelneef.

De secretaresse ondersteunt de directie en de collega’s. 
De directiesecretaresse verzorgt de ondersteuning van een directeur of directie.
Een office manager geeft leiding aan een secretariaat en neemt een aantal complexere secretariële werkzaamheden voor haar rekening.

Algemene informatie

Domein: Economie en administratie
Subdomein: Administratieve dienstverlening
Opleidingsduur: 2 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 3
Leerweg: BBL: 2 jaar | BOL: 2 jaar
Afdeling: Secretarieel
Locatie: Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

Wat leer je?
In de opleiding ontwikkel je je tot een Secretaresse (niveau 3) of een Managementassistent/Directiesecretaresse (niveau 4), die kan functioneren in elke arbeidsorganisatie (groot, klein, profit, non-profit) waar sprake is van een leidinggevende, directie, manager of managementteam. Je leert ondersteunende taken uit te voeren voor je leidinggevende en voor andere collega’s. Die taken variëren van het verzorgen van de mondelinge en schriftelijke communicatie tot het verzorgen van de communicatie via het netwerk. Je leert daarbij de administratieve taken uit te voeren en het archief te onderhouden. Ook leer je allerlei taken rondom planning en organisatie aan te pakken en de agenda te beheren, bijeenkomsten te organiseren en daarvan verslag te leggen, bezoekers te ontvangen, reizen en accommodaties te regelen en facturen en declaraties af te handelen. Voor de Managementassistent/Directiesecretaresse komt daar nog bij dat ze leert hoe ze voorlichtings-, promotie- en/of pr-materiaal kan verzorgen, financiële budgetten en een urenregistratie kan beheren.

Je opleiding in vogelvlucht:
Opleidingsduur voor zowel BOL als BBL: De niveau 3 opleiding tot Secretaresse duurt 2 leerjaren. De niveau 4 opleiding tot Managementassistent/directiesecretaresse duurt 3 leerjaren.

De opleiding bestaat uit drie delen:
1. de generieke delen, die op elke mbo-opleiding vereist zijn zoals Nederlandse taal (2F n3 en 3F n4), Rekenen (2F n3 en 3F n4), Loopbaan en burgerschap, Engels (B1 Lezen en Luisteren alleen voor n4).

2. het basisdeel met de beroepsspecifieke onderdelen bestaande uit taken rondom informatiemanagement en planning en organisatie uitvoeren.

3. Daarnaast krijgen alle studenten tenminste twee keuzedelen voorgelegd, die de arbeidsmarktkansen vergroten of de doorstroom naar een vervolgstudie vergemakkelijken.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

Doorstroom niveau 3 > 4
Een gediplomeerde niveau 3-student  kan m.b.v. een aangepast programma in één studiejaar ook  de niveau 4 opleiding behalen. Aanvullende eis daarvoor is  dan wel  een positief advies van team Secretarieel. 

Doorstroom hbo
Een student die de niveau 4-opleiding Managementassistent/Directiesecretaresse heeft afgerond kan door naar diverse hbo-opleidingen.

Startmaand

BOL: augustus / september
BBL: bij iedere nieuwe periode, 4x per jaar

Lesmethode

BOL-opleiding
Het beroepsprofiel en de daaruit voortvloeiende beroepsspecifieke onderdelen zijn uitgangspunt voor de inhoud van het leerproces en de vormgeving daarvan. De vormgeving berust op het principe van vakkenintegratie, het principe van thematische werken en het principe van competentieleren.

Daarbij wordt gewerkt volgens het principe van afnemende sturing en toenemende complexiteit. Dat vraagt om steeds ingewikkelder opdrachten, die uitgevoerd moeten kunnen worden in een situatie die overeenkomt met de beroepspraktijk. Om de praktijkgerichte opdrachten uit te kunnen voeren, krijgen de studenten daarom in klassikale lessen de vakkennis en vaardigheidstrainingen aangeboden die ze nodig hebben voor de uitvoering van die opdrachten. Dat betekent leren vanuit de vragen en de opdrachten waarvoor het beroep de secretaresse-in-opleiding stelt en dat betekent ook dat er steeds meer beroep gedaan wordt op het zelfstandig aanpakken van die vragen en opdrachten. Op die manier ontwikkelen studenten het vermogen om  steeds ingewikkelder taken en opdrachten in de praktijk adequaat uit te voeren. 

BBL-opleiding
De student is een lerend werknemer, die één dag per week naar school gaat en tenminste 24 uur –al dan niet betaald- in dienst is van een geaccrediteerd leerbedrijf. Op het Florijn College wordt aandacht besteed aan de theoriekennis, die nodig is om als secretaresse of managementassistent/directiesecretaresse te functioneren. Uiteraard staat hier centraal de lesstof die past bij het basisdeel, bij de generieke delen en (voor niveau 4) bij het profieldeel. In het bedrijf wordt deze kennis toegepast.

Stage

Stage BOL-studenten
Secretariële studenten kunnen in  iedere bedrijfssector stagelopen. Aan de stageplaats worden wel eisen gesteld. Op de eerste plaats  moet de student er de kerntaken en werkprocessen kunnen uitvoeren, die passen bij de opleiding. Daarnaast moet er een begeleider op het werk zijn, die zowel voor de student als voor de school een aanspreekpunt is. Tot slot moet het bedrijf geaccrediteerd zijn als leerbedrijf (Zie www.s-bb.nl). 

Zowel op niveau 3 als op niveau 4 loop je stage gedurende een derde deel van de totale opleidingsduur.

Studievoortgang

  • Per periode wordt de studievoortgang vastgesteld.
  • Aan het eind van het eerste leerjaar wordt op basis van de resultaten gekeken of de student verder gaat als niveau 3- of niveau 4-kandidaat.
  • Voortgang is steeds afhankelijk van cijferresultaten en/of presentie en/of beroeps- houding.
  • Aan een student die aan alle voortgangseisen voldoet, wordt toestemming gegeven om ter afronding van de opleiding de proeve van bekwaamheid af te leggen.

Certificaten

Certificaten zijn keuzedelen geworden
Op het mbo wordt m.i.v. 2015-2016 niet meer gewerkt met certificaten, maar met keuzedelen. Deze keuzedelen worden vermeld op het diploma. Er is per niveau keuze uit verschillende keuzedelen. Zo kan een niveau 4-student o.a. kiezen uit de keuzedelen juridisch secretaresse of secretaresse bij HR.

Werkgebied

Voor secretariële werknemers biedt iedere bedrijfssector werk. Binnen ieder bedrijf is de secretaresse of managementassistent/directiesecretaresse een belangrijke speler, die zich ondersteunend inzet voor zowel de leidinggevende, de collega’s, als de klanten.

Je toekomstige job?
Secretaresses zijn werkzaam in arbeidsorganisaties (groot, klein, profit, non-profit) waar sprake is van een afdeling en een leidinggevende. De essentie van het secretaresseberoep is informatiebeheer: het opstellen, uitwerken, bewerken en afhandelen van allerlei vormen van schriftelijke communicatie in het Nederlands of een moderne vreemde taal. Ook allerlei vormen van mondelinge communicatie horen bij het beroep, zoals het regelen van het telefoonverkeer en het verstrekken van mondelinge informatie, zowel in het Nederlands als in een moderne vreemde taal. Daarnaast is de ondersteuning bij de planning en organisatie van de activiteiten van de leidinggevende een belangrijke taak. Het gaat daarbij om het bewaken van voorgenomen besluiten en deadlines, het plannen en organiseren van kleine bijeenkomsten (vergadering, open dag, jubileum) en het voorbereiden van presentaties. Veelal bestaat het werk daarnaast uit allerhande administratieve werkzaamheden, zoals het verzorgen van de post en het beheer van het archief voor haarzelf, de leidinggevende en de afdeling. De secretaresse maakt gebruik van de meest moderne hulpmiddelen.

De secretaresse levert ondersteuning aan de afdeling en de leidinggevende op het gebied van het verzamelen, wegen en verwerken van gegevens, informatievoorziening, planning en organisatie en het maken van afspraken. Zij neemt in geval van afwezigheid van de leidinggevende soms zelf initiatieven voor afhandeling van zaken en het geven van informatie en handelt routinematig zelfstandig zaken af. Voor minder routinematige zaken krijgt zij aanwijzingen. In grotere organisaties kan zij deel uitmaken van een secretariaat.

Bijzonderheden

Team Secretarieel verzorgt ook maatwerktrajecten voor studenten met meer dan gemiddelde capaciteiten of voor studenten voor wie de nominale opleidingsduur om moverende redenen niet haalbaar is.

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen.
Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.155,-.
Het cursusgeld voor BBL studenten is € 582,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 466,- (BOL) | ca. € 301,- (BBL)
- Leerjaar 2 ca. € 247,- (BOL) | ca. € 215,- (BBL)

Niet opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 7,- (BOL & BBL)
- Leerjaar 2 ca. € 7,- (BOL & BBL)

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: De heer J. van Spronsen (algemene informatie over opleiding), Mevrouw M. Laurijssen (meeloopdagen)
E-mail: j.vanspronsen@rocwb.nl, m.laurijssen@rocwb.nl

Competenties

Van een secretaresse wordt een vriendelijke, servicegerichte en betrokken houding verwacht. Daarnaast zijn belangrijke competenties: aandacht en begrip tonen, analyseren, bedrijfsmatig handelen, beslissen en activiteiten initiëren, ethisch en integer handelen, formuleren en rapporteren, instructies en procedures opvolgen, met druk en tegenslag omgaan, op de behoeften en verwachtingen van de ‘klant’ richten, plannen en organiseren, presenteren, relaties bouwen en netwerken, samenwerken en overleggen en vakdeskundigheid toepassen.

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat? Aanmelden!
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Secretaresse

Crebo: 25152
Secretaresse De secretaresse kan werkzaam zijn binnen elke organisatie met een secretariaat of een afdeling van overheids-, profit- en nonprofitorganisaties. Ook de grootte

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht